WOZ (her)taxaties

Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Wij beschikken over een gecertificeerde WOZ taxateur die is ingeschreven in het WOZ-register van Stichting Vastgoedcert. Daarnaast maken wij gebruik van een breed netwerk van gecertificeerde WOZ taxateurs om ook grotere opdrachtgevers te kunnen bedienen. Al deze gecertificeerde taxateurs houden jaarlijks hun theoretische kennis op peil, door het volgen van de verplichte educatie, welke wordt afgesloten met een jaarlijks herexamen. Hun praktische kennis en ervaring wordt vergroot door het veldwerk waar zij dagelijks mee bezig zijn. Taxeren, in het kader van de uitvoering Wet WOZ, is een vak apart. De taxateur moet beschikken over een ruime kennis van wetgeving en jurisprudentie. Ook moet hij de diverse taxatiemethodieken kunnen vertalen naar de diverse modelmatige waarderingsmethoden. Na jaren in dienst geweest te zijn van twee grote gemeenten in Zuid-Holland, kunnen wij u garanderen op dit gebied over die kennis en ervaring te beschikken. Wij hebben expertise in huis voor het taxeren van woningen, courante niet-woningen en incourante objecten.

Het juist vaststellen van de WOZ waarden is voor alle partijen van groot belang. Wanneer de gemeenten juiste WOZ waardes afgeven zal dit resulteren in minder bezwaar- en/of beroepschriften. Dit bevordert de efficiency bij de gemeente en vergroot de tevredenheid onder de belastingplichtigen. Deze tevredenheid is op zijn beurt weer goed van het imago van de betreffende gemeente.

WOZ waarde vormt grondslag voor belastingen!

Voor belastingplichtigen is een juiste WOZ waarde namelijk ook van groot belang, omdat deze de basis vormt bij diverse belastingen (Onroerende Zaak Belasting voor eigendom en gebruik, waterschapslasten, eigenwoningforfait). Daarnaast wordt de WOZ waarde ook gehanteerd om de fiscale afschrijvingsmogelijkheden op bedrijfsmatig onroerend goed te bepalen.

Diversiteit aan opdrachtgevers:

- Gemeenten, welke op projectbasis behoefte hebben aan ondersteuning op hun afdeling Belastingen.

- Particulieren en bedrijven, die van mening zijn dat, de door de gemeente vastgestelde, WOZ waarde te hoog is vastgesteld. Het kan, voor u, zeer de moeite waard zijn de WOZ waarde door ons te laten beoordelen. Voor deze opdrachtgevers hebben wij een aantal mogelijkheden. Om te beginnen kunnen wij een quick-scan uitvoeren op de gemeentelijke WOZ taxatie. Indien daar dan aanleiding toe is, kunnen wij een hertaxaxtie uitvoeren en u eventueel bijstaan in een bezwaar- of beroepprocedure. Wanneer u een dergelijke zaak wint kunt u de kosten die u heeft gemaakt voor de procedure ook verhalen op de gemeente!

Meer informatie over de Wet WOZ: www.waarderingskamer.nl